skip navigation

THURSDAYS & SUNDAYS
Thursdays 6:30pm-8:00pm
Jan. 6, 13, 20, 27  |  Feb. 3, 10, 17

Sundays 9:30am-11:00am
Jan. 2, 9, 23, 30  |  Feb. 6, 20  |  March 6